Liczba gości: 1224
Data wszczęcia postępowania: 2010-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
http://www.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161 , NIP: 712-242-71-34,
Przedmiot zamówienia: Zbycie drzew :
1. świerków zwyczajnych w ilości 672 szt., w wieku około 15 lat, o średnicy do 10 cm i wysokości 6 – 8 m;
2. świerków srebrnych w ilości 67 szt. , w wieku około 6-7 lat, o średnicy od 3 do 6 cm i wysokości 3,5- 4 m;
3. drzew owocowych – pozostałość sadu, w ilości 5 szt. , w wieku około 5 lat.

Drzewa iglaste z uwagi na przekrój i w miarę regularne ugałęzienie pni nadają się na choinki.
Cenę wywoławczą ustala się na: 1 500,00 zł.
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do dnia 24.12.2010 r. dokonać wycinki w/w drzew i uprzątnięcia terenu.
Cięcie drzew winno nastąpić na wysokości około 20 cm od poziomu gruntu lub na wysokości ustalonej indywidualnie dla poszczególnych drzew.
Istnieje możliwość wizji w terenie.
Opis przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie drzew :
1. świerków zwyczajnych w ilości 672 szt., w wieku około 15 lat, o średnicy do 10 cm i wysokości 6 – 8 m;
2. świerków srebrnych w ilości 67 szt. , w wieku około 6-7 lat, o średnicy od 3 do 6 cm i wysokości 3,5- 4 m;
3. drzew owocowych – pozostałość sadu, w ilości 5 szt. , w wieku około 5 lat.
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do dnia 24.12.2010 r. dokonać wycinki w/w drzew i uprzątnięcia terenu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Zwolan tel./fax. 81 534 92 25
Miejsce składania ofert: Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie GDDKiA Oddział w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21, pokój nr 94 do dnia 17.12.2010 r. do godz. 14.00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie wpłynęła żadna oferta.
drukuj