Liczba gości: 1062
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
95 7228446 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/01/2011
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena oferowana - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDK Rejon Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul.Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
do dnia 25.02.2011 do godz.9 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłyneła żadna oferta
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nie wpłyneła zadna oferta
    Liczba otrzymanych ofert: 0
    drukuj