Liczba gości: 1057
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż surowca drzewnego z jednoczesną wycinką oraz uprzątnięciem terenu na trasie planowanej autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl (na terenie województwa lubuskiego).
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż surowca drzewnego z jednoczesną wycinką oraz uprzątnięciem terenu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-9j-0610/2005/06
Termin realizacji: 28. 04. 2006r.
Wadium: 27 975,72 zł. tj. 10% ceny wywoławczej
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (wniosek o przesłanie dokumentacji powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP) cena 20,00zł.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Joanna Krzysztofik
telef. (0 68) 325 - 53 - 13 wew. 209
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7,
w terminie do 31.03.2006r. do godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 28,
w terminie do 31.03.2006r. do godz. 11.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty
Liczba otrzymanych ofert: o
drukuj