Liczba gości: 949
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel. 95 7228446 fax 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/03/2011
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyzsza cena oferowana- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
do dnia 20.04.2011 do godz. 9 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Brak ofert
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: 0
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  drukuj