Liczba gości: 1366
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części:
1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”,
2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W BYTONI”,
3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KIEZMARKU”,
4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MATARNI”,
5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W WEJHEROWIE”,
6) CZĘŚĆ Nr 6 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KOŚCIERZYNIE”,
7) CZĘŚĆ Nr 7 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”,
8) CZĘŚĆ Nr 8 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”,
9) CZĘŚĆ Nr 9 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W LĘBORKU”,
10) CZĘŚĆ Nr 10 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W TCZEWIE”,
11) CZĘŚĆ Nr 11 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W GNIEWIE”,
12) CZĘŚĆ Nr 12 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”,
13) CZĘŚĆ Nr 13 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
Opis przedmiotu zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH
SOLARKAMI, PIASKARKAMI I PŁUGAMI ODŚNIEŻNYMI POWIERZONYMI WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” z podziałem na 13 części zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/21/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2015 r., w trakcie czterech sezonów zimowych:
a) od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.,
b) od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,
c) od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.,
d) od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 - 14 900 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset),
Część Nr 2 - 7 600 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset),
Część Nr 3 - 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy),
Część Nr 4 – 43 800 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące osiemset),
Część Nr 5 – 15 800 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy osiemset),
Część Nr 6 – 13 800 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset),
Część Nr 7 – 13 500 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset),
Część Nr 8 – 41 500 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy pięćset),
Część Nr 9 – 18 000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy),
Część Nr 10 – 11 300 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta),
Część Nr 11 – 11 400 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy czterysta),
Część Nr 12 – 12 700 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset),
Część Nr 13 – 11 200 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Jeżeli tak, podać cenę: 31,70 zł
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 03.06.2011 r.
do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Odpowiedzi na pytania zgłoszone na zebraniu wykonawców:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Człuchowie”
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 2 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Bytoni”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 2 złożono dwie oferty. Obie oferty przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 3 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Kiezmarku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 3 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 3 złożono dwie oferty. Obie oferty przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 6 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Kościerzynie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 6 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część nr 7 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Miastku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 7 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część nr 8 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Słupsku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 8 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 8 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 10 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Tczewie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 10 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 10 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 10 złożono dwie oferty. Obie oferty przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 11 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Gniewie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 11 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 11 złożono dwie oferty. Obie oferty przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 12 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Malborku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 12 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 12 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 13 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Kwidzynie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 13 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 13 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 4
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Mirosłąw Rybakowski
ul. Stolema 7
80-177 Gdańsk

Część nr 5
Usługi Transportowo - Sprzętowe
Tadeusz Dampc
ul. Przy Torze 12
84-242 Luzino

Część nr 9
TRANS - RUD
Jerzy Rudnicki
ul. Polna 5a
84-351 Nowa Wieś Lęborska


Cena: Część nr 4
Cena netto: 5 416 000,00 zł
Podatek VAT: 433 280,00 zł
Cena brutto: 5 849 280,00 zł

Część nr 5
Cena netto: 2 232 000,00 zł
Podatek VAT: 178 560,00 zł
Cena brutto: 2 410 560,00 zł

Część nr 9
Cena netto: 3 066 000,00 zł
Podatek VAT: 245 280,00 zł
Cena brutto: 3 311 280,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 4 - 01/07/2011
Część nr 5 - 01/07/2011
Część nr 9 - 01/07/2011
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 4 - 1
Część nr 5 - 1
Część nr 9 - 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 4
Cena ofertowa netto: 5 416 000,00 zł
Podatek VAT: 433 280,00 zł
Cena ofertowa brutto: 5 849 280,00 zł

Część nr 5
Cena ofertowa netto: 2 232 000,00 zł
Podatek VAT: 178 560,00 zł
Cena ofertowa brutto: 2 410 560,00 zł

Część nr 9
Cena ofertowa netto: 3 066 000,00 zł
Podatek VAT: 245 280,00 zł
Cena ofertowa brutto: 3 311 280,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 4
Cena ofertowa netto: 5 416 000,00 zł
Podatek VAT: 433 280,00 zł
Cena ofertowa brutto: 5 849 280,00 zł

Część nr 5
Cena ofertowa netto: 2 232 000,00 zł
Podatek VAT: 178 560,00 zł
Cena ofertowa brutto: 2 410 560,00 zł

Część nr 9
Cena ofertowa netto: 3 066 000,00 zł
Podatek VAT: 245 280,00 zł
Cena ofertowa brutto: 3 311 280,00 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj