Liczba gości: 1401
Data wszczęcia postępowania: 2011-04-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
http://www.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161 , NIP: 712-242-71-34,
Adres do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, Rejon w Kraśniku
ul. Obwodowa 9
23-200 Kraśnik
Tel. 81 884-45-50 fax: 81 825-20-07
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskane z wycinki drzew przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 74 zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku
Drewno zakwalifikowane jako:
opałowe (41,60m3); użytkowe (29,25m3)
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskane z wycinki drzew przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 74 zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku
Drewno zakwalifikowane jako:
opałowe (41,60m3); użytkowe (29,25m3)
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu/Z-12/04/2011
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł (słowniw: sześćset złotych 00/100)
Wadium wnosi sie wyłącznie w pieniadzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad 20-075 Lublin ul. Ogrodowa 21 BGK Nr konta 40 1130 1206 0028 9129 2720 0007. Oferta która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadajaca powyzszym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Sprzedającego lub odebrać w siedzibie Sprzedającego w godzinach 7:00 -14:00
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upowazniona do kontaku z Oferentami:
Lucyna Salasa tel 81 826-40-93
Zbigniew Lemiecha tel 81 826-40-89
kom 698 689 393
w sprawach merytorycznych
Jarosław Zapalski tel 81 826-40-90
w sprawach procedury sprzedaży
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Sprzedającego w Kraśniku przy ul. Obwodowej 9 pokój nr 2 w terminie do 13 maja 2011 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wpłynęła 1 oferta POLANO F.U.H. Piotr Michalik 20-844 Lublin ul. Braci Wieniawskich 3/21 Wartość oferty brutto 10 617,05 zł.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLANO F.U.H. Piotr Michalik 20-844 Lublin
  ul. Braci Wieniawskich 3/21
  Cena: 10 617,05 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 16.05.2011r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 10 617,05 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 10 617,05 zł brutto
  krasnik@gddkia.gov.pl drukuj