Liczba gości: 1214
Data wszczęcia postępowania: 2011-04-27
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul.Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Człuchowie”,
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku”,
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kościerzynie”,
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku”,
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Tczewie”.

Zamówienie obejmuje:
1.prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej;
2.opracowanie rocznych raportów, zawierających informacje o natężeniach ruchu;
3.sprawdzanie poprawności pracy sygnalizacji;
4.konserwacje sterowników, konstrukcji wsporczych i szaf;
5.oględziny i przeglądy techniczne oraz wymiana lub naprawa elementów urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnych);
6.likwidację awarii w urządzeniach sygnalizacji świetlnej poprzez całodobową dyspozycyjność.
Opis przedmiotu zamówienia: „PROWADZENIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH USUWANIA AWARII I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/22/Z-12/2011
Termin realizacji: Rozpoczęcie 01/07/2011
Zakończenie 30/06/2015
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część Nr 1 - 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
Część Nr 2 - 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
Część Nr 3 - 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Część Nr 4 - 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Część Nr 5 - 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę częściową na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena- 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Jeżeli tak, podać cenę: 10,90 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Henryk Klusek – Terenowy Inspektor Mostowy.
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
sekretariat,
w terminie do dnia 07.06.2011 r.
do godziny 7:50.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1
Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-FL“ Sp. z o.o. w Gdańsku (80-536) ul. Letnicka 1 i Usługi Instalatorstwa Elektrycznego i Elektromechaniki Ogólnej Franciszek Wojciechowski.
Część Nr 2
Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-FL“ Sp. z o.o. w Gdańsku (80-536) ul. Letnicka 1 i Zakład Usług Inżynierii Ruchu, Krystyna Hinca w Gdyni (81-061) Gdynia ul. Handlowa 27.
Część Nr 3 i Nr 5
Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-FL“ Sp. z o.o. w Gdańsku (80-536), ul. Letnicka 1.
Część Nr 4
Zakład Usług Inżynierskich „TRAFIC“ Sp. z o.o. w Słupsku (76-200), ul. Szymanowskiego 15.
Cena: Część Nr 1
cena netto: 736 459,62 zł
Podatek VAT 23%: 169 385,71 zł
cena brutto: 905 845,33 zł

Część Nr 2
cena netto: 1 959 284,16 zł
Podatek VAT 23%: 450 635,36 zł
cena brutto: 2 409 919,52 zł

Część Nr 3
cena netto: 156 038,40 zł
Podatek VAT 23%: 35 888,83 zł
cena brutto: 191 927,23 zł

Część Nr 4
cena netto: 179 740,80 zł
Podatek VAT 23%: 41 340,38 zł
cena brutto: 221 081,18 zł

Część Nr 5
cena netto: 1 317 344,64 zł
Podatek VAT 23%: 302 989,27 zł
cena brutto: 1 620 333,91 zł
Data udzielenia zamówienia: 22/06/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta na każdą część zamówienia
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1
cena netto: 736 459,62 zł
Podatek VAT 23%: 169 385,71 zł
cena brutto: 905 845,33 zł

Część Nr 2
cena netto: 1 959 284,16 zł
Podatek VAT 23%: 450 635,36 zł
cena brutto: 2 409 919,52 zł

Część Nr 3
cena netto: 156 038,40 zł
Podatek VAT 23%: 35 888,83 zł
cena brutto: 191 927,23 zł

Część Nr 4
cena netto: 179 740,80 zł
Podatek VAT 23%: 41 340,38 zł
cena brutto: 221 081,18 zł

Część Nr 5
cena netto: 1 317 344,64 zł
Podatek VAT 23%: 302 989,27 zł
cena brutto: 1 620 333,91 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1
cena netto: 736 459,62 zł
Podatek VAT 23%: 169 385,71 zł
cena brutto: 905 845,33 zł

Część Nr 2
cena netto: 1 959 284,16 zł
Podatek VAT 23%: 450 635,36 zł
cena brutto: 2 409 919,52 zł

Część Nr 3
cena netto: 156 038,40 zł
Podatek VAT 23%: 35 888,83 zł
cena brutto: 191 927,23 zł

Część Nr 4
cena netto: 179 740,80 zł
Podatek VAT 23%: 41 340,38 zł
cena brutto: 221 081,18 zł

Część Nr 5
cena netto: 1 317 344,64 zł
Podatek VAT 23%: 302 989,27 zł
cena brutto: 1 620 333,91 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj