Liczba gości: 897
Data wszczęcia postępowania: 2011-05-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje montaż wraz z dostawą i dzierżawą tymczasowych, ochronnych barier przestawnych na jezdni Obwodnicy Trójmiasta (przebudowa węzła Karczemki) o długości 1 250 mb oraz ich demontaż. Celem przeprowadzonych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych robót budowlanych.
Opis przedmiotu zamówienia: Montaż wraz z dostawą i dzierżawą tymczasowych, ochronnych barier przestawnych na potrzeby rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na jezdni drogi krajowej nr S6 (Obwodnica Trójmiasta – węzeł Karczemki) oraz ich demontaż
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-2/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu ustawienia barier, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 r., z możliwością skrócenia terminu realizacji w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 13,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych lub merytorycznych - mgr inż. Bartłomiej Banach - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem;
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk St. Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 16/05/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 9
59-400 Jawor
Cena: cena umowna netto: 145 700,00 PLN
podatek VAT 23 %: 33 511,00 PLN
cena umowna brutto 179 211,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 21/05/2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 145 700,00 PLN,
podatek VAT 23 %: 33 511,00 PLN,
cena ofertowa brutto 179 211,00 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 465 125,00 PLN,
podatek VAT 23 %: 106 978,75 PLN,
cena ofertowa brutto 572 103,75 PLN.
drukuj