Liczba gości: 965
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
fax ,tel (48 95) 72 238 09
www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/04/2011
Termin realizacji: 7 dni od dnia dokonania zapłaty za drewno
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyzsza cena oferowana - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 23
do dnia 18.05.2011 do godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano ofertę pana : Lis Bolesław 66-542 zwierzyń ul. Polna 9
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lis Bolesław
  66-542 Zwierzyń
  ul. Polna 9
  Cena: 4700 zł netto 5076 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 31.05.2011
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najwyższa ceną: 4700 zł netto 5076 zł brutto
  drukuj