Liczba gości: 935
Data wszczęcia postępowania: 2011-05-17
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę magazynu na sól, w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.
Opis przedmiotu zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MAGAZYNU NA SÓL W OBWODZIE DROGOWYM W ŁOSINIE
Numer przetargu: GDDKiA-O1/Gd-ZP/25/F-2/2011
Termin realizacji: Okres w miesiącach: 5 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich wskazanych w pkt 6 IDW zawartej w SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 11,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Andrzej Męczykowski – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr Magdalena Czechowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 01/06/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MAGAZYNU NA SÓL W OBWODZIE DROGOWYM W ŁOSINIE
Cena: cena umowna netto 421 500,00 zł
podatek VAT 23% 96 945,00 zł
cena umowna brutto 518 445,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 01/07/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 421 500,00 zł
podatek VAT 23% 96 945,00 zł
cena umowna brutto 518 445,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 421 500,00 zł
podatek VAT 23% 96 945,00 zł
cena umowna brutto 518 445,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj