Liczba gości: 1224
Data wszczęcia postępowania: 2011-05-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie o ok. 60 m istniejącego ekranu akustycznego zlokalizowanego na drodze krajowej nr 22 (Obwodnica miasta Chojnic) na odcinku od ok. km 251+610 do km 251+812,35 w oparciu o wyniki dokumentacji pn.: „Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Chojnic” wykonanej w październiku 2009 roku przez firmę LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o. z Wrocławia, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.
Opis przedmiotu zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 09/06/2011 r do godziny 12:00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEGO EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY OBWODNICY MIASTA CHOJNIC
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/26/D-9/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy (opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z nadzorem autorskim), w tym 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych części składowych opracowania wymienionych w Formularzu 2.1 tj. TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 34,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr inż. Iwona Miśkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska;
- w sprawach procedury przetargowej – mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 02/06/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 09/06/2011 do godziny 12:00
Otwarcie ofert dnia 09/06/2011 o godzinie 12:05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HPC Polska Sp. z o.o.
ul. Karmelkowa 34
52-436 Wrocław
Cena: Cena umowna netto: 40 100,00 zł
Podatek VAT: 9 223,00 zł
Cena umowna brutto: 49 323,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 30/06/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 40 100,00 zł
Podatek VAT: 9 223,00 zł
Cena ofertowa brutto: 49 323,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 40 100,00 zł
Podatek VAT: 9 223,00 zł
Cena ofertowa brutto: 49 323,00 zł
drukuj