Liczba gości: 897
Data wszczęcia postępowania: 2011-05-27
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2460,0 m ścieków trójkątnych przykrawężnikowych oraz 229,0 m ścieków skarpowych.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE ŚCIEKÓW PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH I ŚCIEKÓW SKARPOWYCH Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W M. BARKOWO ORAZ NA ODCINKU OBWODNICY CHOJNIC (DK NR 22d)
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/28/Z-11/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie – 45 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów.
Opłata (o ile dotyczy) 14,40 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Rejonu w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 72 1130 1121 0006 5577 7320 0010.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów, sekretariat.
Dnia 14/06/2011 do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "POL-DRÓG Człuchów" Spółka z o.o.
ul. Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
Cena: Cena ofertowa netto: 359 199,00 PLN
Podatek VAT 23%: 82 615,77 PLN
Cena ofertowa brutto: 441 814,77 PLN
Data udzielenia zamówienia: 22/06/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 359 199,00 PLN
Podatek VAT 23%: 82 615,77 PLN
Cena ofertowa brutto: 441 814,77 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 359 199,00 PLN
Podatek VAT 23%: 82 615,77 PLN
Cena ofertowa brutto: 441 814,77 PLN
drukuj