Liczba gości: 1093
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: a) karczowanie krzaków – 0,08 ha;
b) wykonanie wykopów – 678,0 m³;
c) wykonanie robót ziemnych – dokop - 500 m³;
d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej z folii polietylenowej – założenie warstwy geowłókniny – 84,5 m²;
e) tymczasowe zabezpieczenie miejsca robót podstawowych m.in. pompowanie wody – 200 m-g;
f) wykonanie przepustu z rur PEHD SN6 o falistej powierzchni dł. 15m przekroju 2x1000 mm – 1 szt.;
g) wykonanie opaski brzegowej z kiszki faszynowej Ø 20 – 356 mb;
h) wykonanie umocnień materacami siatkowo-kamiennymi gr. 23 cm - 52 m².
Opis przedmiotu zamówienia: PRACE REMONTOWE PRZY WYLOCIE W1 W KM 314+377 DROGI EKSPRESOWEJ S6 (OBWODNICA TRÓJMIASTA)
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/27/Z-12/2011
Termin realizacji: 60 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 3 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 85,14 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – Z-ca Kierownika Rejonu Gdańsk.
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
15/06/2011 Godzina: 07:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdyni
Cena: cena umowna netto: 167 800,00 zł
podatek Vat 23%: 38 594,00 zł
cena umowna brutto: 206 394,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 28/06/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 167 800,00 zł
podatek Vat 23%: 38 594,00 zł
cena umowna brutto: 206 394,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 167 800,00 zł
podatek Vat 23%: 38 594,00 zł
cena umowna brutto: 206 394,00 zł
www.rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj