Liczba gości: 1085
Data wszczęcia postępowania: 2011-05-27
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla Obwodnicy miasta Słupska zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 6. Przez analizę porealizacyjną rozumie się wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko (zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania) i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Zadaniem analizy porealizacyjnej jest przede wszystkim stwierdzenie czy w raporcie przyjęto słuszne założenia oraz czy w związku z tym zaproponowano wystarczająco skuteczne zabezpieczenia.
Opis przedmiotu zamówienia: „ANALIZA POREALIZACYJNA DLA OBWODNICY MIASTA SŁUPSKA”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/29/D-9/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych części składowych opracowania wymienionych w Formularzu 2.1 tj. FORMULARZU CENOWYM zawartym w SIWZ.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 11,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr inż. Iwona Miśkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska;
b)w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 10.06.2011 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 40
51-162 Wrocław
Cena: Cena umowna netto: 100 050,00 zł
Podatek VAT 23% 23 011,50 zł
Cena umowna brutto: 123 061,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 16/06/2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 100 050,00 zł
Podatek VAT 23% 23 011,50 zł
Cena ofertowa brutto: 123 061,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 108 956,00 zł
Podatek VAT 23% 25 059,88 zł
Cena umowna brutto: 134 015,88 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj