Liczba gości: 1237
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont wiaduktu drogowego z dojazdami w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym m.in. wykonanie nadbetonu w strefie przejazdowej obiektu, wykonanie nowej izolacji, nawierzchni, wymianę elementów wyposażenia, remont schodów łączących chodnik obiektu z peronami, zabezpieczenie antykorozyjne betonów ustroju nośnego i podpór, remont chodników oraz strefy przejazdowej obu dojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21W KM 68+501 NAD LINIĄ PKP W MIEŚCIE USTKA
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/31/Z-4/2011
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 90 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót w strefie przejazdowej wiaduktu będzie mogło się rozpocząć najwcześniej 1 września 2011 r.
2. Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 178,40 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 21/06/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
MOSTY KUJAWY
Krzysztof Szymański
Mostki 1B
87-815 Smólnik
POL-DRÓG LĘBORK S.A.
ul. Pionierów 10
84-300 Lębork
Cena: cena netto: 1 366 321,95 zł
podatek VAT 23 %: 314 254,05 zł
cena brutto 1 680 576,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.07.2011
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 366 321,95 zł
podatek VAT 23 %: 314 254,05 zł
cena brutto 1 680 576,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 1 720 070,08 zł
Podatek 23% VAT 395 616,12 zł
Cena brutto 2 115 686,20 zł
drukuj