Liczba gości: 1074
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-07
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku po sezonie zimowym 2010/2011 oraz wykonanie jego bieżących napraw i zakup części zamiennych w sezonie zimowym 2011/2012.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:
a) Część Nr 1 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę SCHMIDT”;
b) Część Nr 2 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę EPOKE”;
c) Część Nr 3 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy ACOMETIS, OZAMET, PHU DANROB”;
d) Część Nr 4 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy DOBROWOLSKI”.
Opis przedmiotu zamówienia: „REMONT SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG” z podziałem na 4 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/32/F-2/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w następujących terminach:
a) Część Nr 1 – od dnia 01 sierpnia 2011 r., lub od daty podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy, do dnia 31 maja 2012 r., z zastrzeżeniem, że remont sprzętu po sezonie zimowym 2010/2011 musi zostać wykonany do dnia 14 października 2011 r.,
b) Część Nr 2 – od dnia 01 sierpnia 2011 r., lub od daty podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy, do dnia 31 maja 2012 r., z zastrzeżeniem, że remont sprzętu po sezonie zimowym 2010/2011 musi zostać wykonany do dnia 14 października 2011 r.,
c) Część Nr 3 – od dnia 01 sierpnia 2011 r., lub od daty podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy, do dnia 31 maja 2012 r., z zastrzeżeniem, że remont sprzętu po sezonie zimowym 2010/2011 musi zostać wykonany do dnia 14 października 2011 r.,
d) Część Nr 4 – od dnia 01 sierpnia 2011 r., lub od daty podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy, do dnia 31 maja 2012 r., z zastrzeżeniem, że remont sprzętu po sezonie zimowym 2010/2011 musi zostać wykonany do dnia 14 października 2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 - 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
Część Nr 2 - 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące),
Część Nr 3 - 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Część Nr 4 - 700 zł (słownie złotych: siedemset).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 12,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 19/07/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2: EPOKE Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7c,
02-237 Warszawa
Część nr 3: OZAMET Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3c, 10-467 Olsztyn
Część nr 4: D.I.G. Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26, 67-400 Wschowa
Cena: Część 2:
Cena netto: 149 550,00 zł
Podatek VAT: 34 396,50 zł
Cena brutto: 183 946,50 zł

Część nr 3:
Cena netto: 333 116,44 zł
Podatek VAT: 76 616,78 zł
Cena brutto: 409 733,22 zł

Część nr 4
Cena netto: 45 595,00 zł
Podatek VAT: 10 486,85 zł
Cena brutto: 56 081,85 zł

Data udzielenia zamówienia: 29.07.2011
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 1 oferta
Część nr 2: 1 oferta
Część nr 3: 1 oferta
Część nr 4: 1 oferta
drukuj