Liczba gości: 1529
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-07
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części:
1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”,
2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W BYTONI”,
3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KIEZMARKU”,
4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KOŚCIERZYNIE”,
5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”,
6) CZĘŚĆ Nr 6 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”,
7) CZĘŚĆ Nr 7 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W TCZEWIE”,
8) CZĘŚĆ Nr 8 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W GNIEWIE”,
9) CZĘŚĆ Nr 9 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”,
10) CZĘŚĆ Nr 10 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
Opis przedmiotu zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH SOLARKAMI, PIASKARKAMI I PŁUGAMI ODŚNIEŻNYMI POWIERZONYMI WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”
z podziałem na 10 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/33/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie od dnia 15 października 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. w trakcie czterech sezonów zimowych tj.:
a) od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.,
b) od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,
c) od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.,
d) od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część Nr 1 – 14 900 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset),
Część Nr 2 – 7 600 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset),
Część Nr 3 – 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy),
Część Nr 4 – 13 800 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset),
Część Nr 5 – 13 500 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset),
Część Nr 6 – 41 500 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy pięćset),
Część Nr 7 – 11 300 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta),
Część Nr 8 – 11 400 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy czterysta),
Część Nr 9 – 12 700 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset),
Część Nr 10 – 11 200 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 30,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 20/07/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Człuchowie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 5 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Miastku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 5 nie złożono żadnej oferty.
Część nr 6 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Słupsku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 6 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 9 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Malborku”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 9 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 9 złożono trzy oferty. Ceny zawarte we wszystkich ofertach przewyższały kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Część nr 10 „Świadczenie usług przy ZUD w Obwodzie drogowym w Kwidzynie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 10 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Część nr 10 złożono dwie oferty. Ceny zawarte w tych ofertach przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 2
„ROMAR” Maria Reszczyńska i Roman Reszczyński sp. j., Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański

Część Nr 3
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe „T.U.R.” Piotr Szczęsny, ul. Kartuska 306, 80-126 Gdańsk

Część Nr 4
Zakład Usług Wielobranżowych ZUW Kulaszewicz Rafał, ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna

Część Nr 7
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG - TRANS”, Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański

Część Nr 8
„ROMAR” Maria Reszczyńska i Roman Reszczyński sp. j., Rokocin 2a , 83-200 Starogard Gdański
Cena: Część Nr 2
Cena netto 1 272 400,00 zł
Podatek VAT 8% 101 792,00 zł
Cena brutto 1 374 192,00 zł

Część Nr 3
Cena netto 2 620 000,00 zł
Podatek VAT 8% 209 600,00 zł
Cena brutto 2 829 600,00 zł

Część Nr 4
Cena netto 2 170 400,00zł
Podatek VAT 8% 173 632,00 zł
Cena brutto 2 344 032,00 zł

Część Nr 7
Cena netto 1 898 400,00 zł
Podatek VAT 8% 151 872,00 zł
Cena brutto 2 050 272,00 zł

Część Nr 8
Cena netto 1 828 000,00 zł
Podatek VAT 8% 146 240,00 zł
Cena brutto 1 974 240,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 2 - 23.08.2011
Część Nr 3 - 23.08.2011
Część Nr 4 - 24.08.2011
Część Nr 7 - 23.08.2011
Część Nr 8 - 23.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 2 - 2
Część Nr 3 - 2
Część Nr 4 - 2
Część Nr 7 - 3
Część Nr 8 - 3
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 2
Cena netto 1 272 400,00 zł
Podatek VAT 8% 101 792,00 zł
Cena brutto 1 374 192,00 zł

Część Nr 3
Cena netto 2 620 000,00 zł
Podatek VAT 8% 209 600,00 zł
Cena brutto 2 829 600,00 zł

Część Nr 4
Cena netto 2 170 400,00zł
Podatek VAT 8% 173 632,00 zł
Cena brutto 2 344 032,00 zł

Część Nr 7
Cena netto 1 898 400,00 zł
Podatek VAT 8% 151 872,00 zł
Cena brutto 2 050 272,00 zł

Część Nr 8
Cena netto 1 828 000,00 zł
Podatek VAT 8% 146 240,00 zł
Cena brutto 1 974 240,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 2
Cena netto 1 565 200,00 zł
Podatek VAT 8% 125 216,00 zł
Cena brutto 1 690 416,00 zł

Część Nr 3
Cena netto 3 028 000,00 zł
Podatek VAT 8% 242 240,00 zł
Cena brutto 3 270 240,00 zł

Część Nr 4
Cena netto 2 314 808,00zł
Podatek VAT 8% 185 184,64 zł
Cena brutto 2 499 992,64 zł

Część Nr 7
Cena netto 2 398 480,00 zł
Podatek VAT 8% 191 878,40 zł
Cena brutto 2 590 358,40 zł

Część Nr 8
Cena netto 1 986 000,00 zł
Podatek VAT 8% 158 880,00 zł
Cena brutto 2 144 880,00 zł
drukuj