Liczba gości: 842
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pobranie próbek wód opadowych lub roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w określonych miejscach przy drogach krajowych, oraz poddaniu ich analizie celem określeniach ich zanieczyszczeń w latach 2011 ÷ 2013.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2011 ÷ 2013
Numer przetargu: GDDKiA-O1/Gd-ZP/30/D-9/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01 lipca 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 28 listopada 2013 r. z zachowaniem terminów pośrednich:
Termin I - od 01 lipca 2011 r. lub od daty podpisania umowy do 28 listopada 2011 r.
Termin II - od 01 marca 2012 r. do 28 listopada 2012 r.
Termin III - od 01 marca 2013 r. do 28 listopada 2013 r.
wskazanych również w SIWZ Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4.3.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 11,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr Marcin Ryś - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 20/06/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 71 134,38 złotych
podatek VAT 23%: 16 360,91 złotych
cena umowna brutto: 87 495,29 złotych
Data udzielenia zamówienia: 13.07.2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 71 134,38 złotych
podatek VAT 23%: 16 360,91 złotych
cena brutto: 87 495,29 złotych
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 118 224,00 złotych
podatek VAT 23%: 27 191,52 złotych
cena brutto: 145 415,52 złotych
drukuj