Liczba gości: 1123
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-22
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą
„PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 55 W KM 43+831 NA RZ. POSTOLIŃSKA STRUGA W M. NOWA WIEŚ”
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu drogowego i budowę w tym samym miejscu obiektu z blach falistych. W ramach tej przebudowy wykonane będą dojazdy wraz z pełną wymianą konstrukcji nawierzchni i obustronne chodniki dla pieszych.
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 55 W KM 43+831 NA RZ. POSTOLIŃSKA STRUGA W M. NOWA WIEŚ
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/34/Z-4/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 80 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 278,80 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 07.07.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51 A
81-862 Sopot
Cena: cena netto: 1 585 373,82 zł,
podatek VAT 23 %: 364 635,98 zł,
cena brutto 1 950 009,80 zł.
Data udzielenia zamówienia: 01.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 585 373,82 zł,
podatek VAT 23 %: 364 635,98 zł,
cena brutto 1 950 009,80 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 1 585 373,82 zł,
podatek VAT 23 %: 364 635,98 zł,
cena brutto 1 950 009,80 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj