Liczba gości: 1224
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
tel. 68 382 42 61
fax. 68 382 33 71
REGON 017511575-00090
NIP 929-011-65-88
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 2 i 3 Rejon w Świebodzinie Oddział Zielona Góra-GDDKiA.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 2 i 3 Rejon w Świebodzinie Oddział Zielona Góra-GDDKiA.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-418/8/2011
Termin realizacji: 7 dni od zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena ofertowa-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): można uzyskać bezpłatnie na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Jędrzejak-Domaszewicz
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Świebodzinie
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
sekretariat do dnia 12.07.2011r. do godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak
  Cena: brak
  Data udzielenia zamówienia: nie dotyczy
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: nie dotyczy
  Oferta z najwyższa ceną: nie dotyczy
  drukuj