Liczba gości: 1673
Data wszczęcia postępowania: 2011-06-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowości Gniew w km 71+692 wraz z infrastrukturą (przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenie drogowe, przebudowa sieci telekomunikacyjnych).
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA!!! Ponowna zmiana terminu składania ofert do dnia 26.07.2011 r. do godziny 12:00 PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 91 W MIEJSCOWOŚCI GNIEW W KM 71+692
Numer przetargu: GDDKiA-O1/Gd-ZP/35/R-1/2011
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 90 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 1 590,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie, tel. (58) 777 04 50;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr Magdalena Czechowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 14/07/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Z uwagi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu przez jednego z Wykonawców dotyczące nieprawidłowości w Kosztorysie Ofertowym, Zamawiający zobowiązany jest do wyjaśnienia wskazanych nieprawidłowości. Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.07.2011 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: Cena netto 3 494 042,54 zł
Podatek 23% VAT 803 629,78 zł
Cena brutto 4 297 672,32 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 4 297 672,32 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 4 483 567,25 zł brutto
drukuj