Liczba gości: 1598
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-01
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalację systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w następujących lokalizacjach:
1) w ciągu drogi krajowej (dalej dk) S6c w m. Słupsk w km ok. 6+700 po stronie prawej (kierunek Gdynia) o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku;
2) w ciągu dk S6c w m. Słupsk w km ok. 11+300 po stronie lewej (kierunek Koszalin) o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku;
3) w ciągu dk nr 91 w m. Nicponia w km:
• ok. km 69+700 po stronie prawej (kierunek Świecie n. Wisłą) droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku;
• ok. km 75+000 po stronie lewej (kierunek Tczew) droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku;
realizowana w ramach inwestycji pn.: „Dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja”.
Zadaniem systemu jest selekcja pojazdów przeciążonych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego na terenie parkingów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej:
- S6c Obwodnica Słupska – km 9+050 (210+894) strona lewa;
- S6c Obwodnica Słupska – km 9+130 (210+974) strona prawa;
- nr 91 w m. Nicponia – km 72+685 strona prawa;
a także bieżąca i statystyczna ocena parametrów ruchu na dk S6c i dk nr 91.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.:
• stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu w przypadku dk nr 91 w m. Nicponia oraz dla jednego kierunku ruchu w przypadku dk S6c w m. Słupsk,
• strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu w przypadku dk nr 91 w m. Nicponia oraz dla jednego kierunku ruchu w przypadku dk S6c w m. Słupsk,
• bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów Inspekcji Transportu Drogowego o transmisji danych w czasie rzeczywistym,
• zasilanie wszystkich elementów systemu.
W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych dla realizacji (budowy) systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja w ciągu drogi krajowej S6c w miejscowości Słupsk i w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowości Nicponia”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/36/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł (słownie złotych sześćdziesiąt tysięcy 00/100 gr)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 9,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące/ą osoby/ę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 11/08/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sprint S.A. w Olsztynie Oddział w Bydgoszczy
ul. Przemysłowa 15
85-758 Bydgoszcz
Cena: 2 258 355,91 zł netto
2 777 777,77 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.09.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 2 777 777,77 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 995 025,24 zł brutto
drukuj