Liczba gości: 984
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Opis przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 91 w miejscowości Gniew w km 71+692”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/37/R-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 4 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym 3 miesiące na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 9,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 72 1130 1121 0006 5577 7320 0010
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Beatrycze Krewan - Michalska - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 13/07/2011 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Cena: Cena netto 61 200,00 zł
Podatek 23% VAT 14 076,00 zł
Cena brutto 75 276,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 10.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 61 200,00 zł
Podatek 23% VAT 14 076,00 zł
Cena brutto 75 276,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 130 525,00 zł
Podatek 23% VAT 30 020,75 zł
Cena brutto 160 545,75 zł
drukuj