Liczba gości: 1025
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia "REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 20 W KM 251+949 PRZEZ RZ. PILICĘ W M. KORNE" obejmuje remont istniejącego mostu wraz z obustronną przebudową dojazdów. W ramach remontu na moście wykonane będzie między innymi:
- Dodatkowa płyta żelbetowa współpracująca z istniejącą,
- Izolacje i warstwy nawierzchniowe,
- Nowe elementy wyposażenia pomostu (krawężniki, bariery, balustrady, dylatacje),
- Remont podpór,
- Powłoki ochronne i izolacyjne,
- Remont umocnień linii brzegowej rzeki Pilicy w sąsiedztwie mostu.
Remont prowadzony będzie metoda połówkową przy wprowadzeniu wahadłowego ruchu dla pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 20 W KM 251+949 PRZEZ RZ. PILICĘ W M. KORNE
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-4/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 75 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 271,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Termin: do 19.07.2011
Godzina: do 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe WANT s.c.
ul. Korczaka 12
83-110 Tczew
Cena: cena umowna netto: 1 355 737,05 zł,
podatek VAT 23 %: 311 819,52 zł,
cena umowna brutto 1 667 556,57 zł.
Data udzielenia zamówienia: 16.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 667 556,57 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 887 698,71 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj