Liczba gości: 905
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
a) odmulenie rowu – 250 m3;
b) oczyszczenie z namułu istniejącego przepustu Ø60 – 80,0 mb;
c) umocnienie dna i skarp rowu płytami yomb i meba – 400 m2;
d) umocnienie faszyną – 450 mb.
Opis przedmiotu zamówienia: ODBUDOWA ROWU JAKO ODBIORNIKA WÓD ZE SKANALIZOWANEJ POWIERZCHNI ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 ŻUKOWO-GDAŃSK-WARSZAWA KM 28+638
STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI PRZEJAZDOWO
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/39/Z-12/2011
Termin realizacji: 60 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 4 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 75,23 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu.
w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i Ochrony Pasa Drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
20/07/2011 Godzina: 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdynia
Cena: cena umowna netto: 144 960,00 zł,
podatek VAT 23%: 33 340,80 zł,
cena umowna brutto 178 300,80 zł.
Data udzielenia zamówienia: 26/07/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 144 960,00 zł,
podatek VAT 23%: 33 340,80 zł,
cena umowna brutto 178 300,80 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 144 960,00 zł,
podatek VAT 23%: 33 340,80 zł,
cena umowna brutto 178 300,80 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj