Liczba gości: 1017
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia "ODBUDOWA PRZĘSŁA USZKODZONEGO WIADUKTU W CIĄGU DROGI LOKALNEJ BORKOWO – JANKOWO NAD OBWODOWĄ TRÓJMIASTA (W KM 342+109 OT) W M. BORKOWO" obejmuje odbudowę ustroju nośnego uszkodzonego (i rozebranego wcześniej) przęsła wiaduktu wraz z elementami wyposażenia pomostu (izolacje, nawierzchnie, krawężniki, bariery itp.).
Opis przedmiotu zamówienia: ODBUDOWA PRZĘSŁA USZKODZONEGO WIADUKTU W CIĄGU DROGI LOKALNEJ BORKOWO – JANKOWO NAD OBWODOWĄ TRÓJMIASTA (W KM 342+109 OT) W M. BORKOWO
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/40/Z-4/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 100 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 230,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Termin:
do 21/07/2011 Godzina: do 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51 A
81-862 Sopot
Cena: cena umowna netto: 1 211 496,20 zł,
podatek VAT 23 %: 278 644,13 zł,
cena umowna brutto 1 490 140,33 zł.
Data udzielenia zamówienia: 12.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 211 496,20 zł,
podatek VAT 23 %: 278 644,13 zł,
cena brutto 1 490 140,33 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 1 211 496,20 zł,
podatek VAT 23 %: 278 644,13 zł,
cena brutto 1 490 140,33 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj