Liczba gości: 1093
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami GDDKiA Oddział w Gdańsku, która realizowana będzie poprzez wykonywanie badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych, laboratoryjnych i radiologicznych.
Opis przedmiotu zamówienia: „SPRAWOWANIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACOWNIKAMI GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/42/D-8/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w terminach:
a) CZĘŚĆ Nr 1 - od dnia 03 sierpnia 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie;
b) CZĘŚĆ Nr 2 - od dnia 03 października 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie;
c) CZĘŚĆ Nr 3 - od dnia 03 października 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie;
d) CZĘŚĆ Nr 4 - od dnia 03 sierpnia 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie;
e) CZĘŚĆ Nr 5 - od dnia 03 października 2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 9,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych lub merytorycznych – Krzysztof Bojarski – Starszy Inspektor ds. bhp i p.poż.;
- w sprawach procedury przetargowej – mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 18/07/2011 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ Nr 2 „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami GDDKiA Oddział w Gdańsku – Rejon w Człuchowie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 2 nie złożono żadnej oferty.
CZĘŚĆ Nr 5 „Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami GDDKiA Oddział w Gdańsku – Rejon w Tczewie”
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 5 nie złożono żadnej oferty.
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.07.2011 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Części Nr 1
SWISSMED Prywatny Serwis Medyczny S.A., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 80-208 Gdańsk

Części Nr 3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 7, 83-400 Kościerzyna

Części Nr 4
SAMODZIELNY PUBLICZNY Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk
Cena: Części Nr 1
cena brutto 78 600,00 PLN

Części Nr 3
cena brutto 12 836,00 PLN

Części Nr 4
cena brutto 11 066,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 23.08.2011
Część Nr 3 - 22.08.2011
Część Nr 4 - 22.08.2011
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 4
Część Nr 3 - 1
Część Nr 4 - 1
Oferta z najniższą ceną: Części Nr 1: cena brutto 78 600,00 PLN
Części Nr 3: cena brutto 12 836,00 PLN
Części Nr 4: cena brutto 11 066,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Części Nr 1: cena brutto 115 660,00 PLN
Części Nr 3: cena brutto 12 836,00 PLN
Części Nr 4: cena brutto 11 066,00 PLN
drukuj