Liczba gości: 996
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-15
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Opis przedmiotu zamówienia: „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI MIŁORADZ KM 351+870 - 352+350”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/45/R-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3,5 miesiąca tj. 105 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym 2,5 miesiąca na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 9,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Beatrycze Krewan - Michalska - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 26.07.2011 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AECOM Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Cena: cena umowna netto 44 500,00 zł,
podatek VAT 23 % 10 235,00 zł,
cena umowna brutto 54 735,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 24/08/2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 44 500,00 zł,
podatek VAT 23 % 10 235,00 zł,
cena umowna brutto 54 735,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 48 500,00 zł
Podatek 23% VAT 11 115,00 zł
Cena brutto 59 615,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj