Liczba gości: 1073
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: CZĘŚĆ Nr 1 – „Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w Rejonach w Człuchowie, Tczewie, Gdańsku (8 numerów), Kościerzynie, Słupsku, w siedzibie Oddziału w Gdańsku ul. Subisława 5 oraz w Koszarce w Przebrnie”; obejmująca: Rejon w Człuchowie, Rejon w Tczewie, Rejon w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie, Rejon w Słupsku, Oddział w Gdańsku oraz „Koszarkę” w Przebrnie.
CZĘŚĆ Nr 2 – „Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w Rejonie w Gdańsku”; obejmująca: Rejon w Gdańsku (pozostałe 3 numery w PBX z DDI).
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.08.2011 DO GODZINY 12:00 „ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI”
z podziałem na 2 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/46/F-2/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (CZĘŚCI od Nr 1 do Nr 2) został zrealizowany w terminie 26 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowych usług – do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: do 27/07/2011
Godzina: do 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ Zamawiajacy informuje, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 01.08.2011 do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla Części nr 1: DID Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Dla Części nr 2: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Cena: Dla Części nr 1: 56 827,84 zł netto;
69 898,24 zł brutto;
Dla Części nr 2: 6 248,64 zł netto;
7 685,83 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: Dla Części nr 1: 14.09.2011 r.
Dla Części nr 2: 01.09.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1: 6
Dla Części nr 2: 1
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1: 69 898,24 zł
Dla Części nr 2: 7 685,83 zł
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 1: 85 307,88 zł
Dla Części nr 2: 7 685,83 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj