Liczba gości: 1172
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-20
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zidentyfikowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie własności, władania i użytkowania oraz określenie zakresu zwolnień podatkowych i zakresu opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Opis przedmiotu zamówienia: „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W CELU ZINWENTARYZOWANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI KRAJOWE ORAZ USTALENIA ZAKRESU ICH OPODATKOWANIA”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/47/P-3/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 30.09.2011 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2012 r. lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty zapisanej w umowie.
Do dnia 30.11.2011 r. należy przekazać Zamawiającemu zestawienie danych w celu identyfikacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów inaczej niż użytki drogowe.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Cena: 7,80 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i merytorycznych - inż. Jan Kasprzykowski - Naczelnik Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Magdalena Czechowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.08.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Geoservice Sp. z o.o., ul. Solskiego 2/1, 76-200 Słupsk oraz Zakład Usług Inżynierskich Apeks Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk
Cena: 825 000,00 zł netto
1 014 750,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 825 000,00 zł netto
1 014 750,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 122 000,00 zł netto
1 380 060,00 zł brutto
www.gddkia.gov.pl drukuj