Liczba gości: 1302
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-22
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części:
1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”,
2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”,
3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”,
4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”,
5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
Opis przedmiotu zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU
DRÓG KRAJOWYCH SOLARKAMI, PIASKARKAMI I PŁUGAMI ODŚNIEŻNYMI POWIERZONYMI WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”
z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/48/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie od dnia 15 października 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. w trakcie czterech sezonów zimowych tj.:
a) od 15 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.,
b) od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,
c) od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.,
d) od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część Nr 1 – 14 900 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset),
Część Nr 2 – 13 500 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset),
Część Nr 3 – 41 500 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy pięćset),
Część Nr 4 – 12 700 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset),
Część Nr 5 – 11 200 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Cena: 29,10 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 02.09.2011 r. do godziny 12 00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 1 złożono dwie oferty. Ceny zawarte w obu ofertach przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 2:Usługi Transportowe i Wykonawstwo Drogowe Z. Bdzikot, ul. Górna 41, 77-200 Miastko

Część Nr 3:Konsorcjum Firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

Część Nr 4: Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty

Część Nr 5: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
Cena: Część Nr 2:
Cena netto 2 312 800,00 zł
Podatek VAT 8% 185 024,00 zł
Cena brutto 2 497 824,00 zł

Część Nr 3:
Cena netto 7 123 200,00 zł
Podatek VAT 8% 569 856,00 zł
Cena brutto 7 693 056,00 zł

Część Nr 4:
Cena netto 1 880 000,00 zł
Podatek VAT 8% 150 400,00 zł
Cena brutto 2 030 400,00 zł

Część Nr 5:
Cena netto 1 800 280,00 zł
Podatek VAT 8% 144 022,40 zł
Cena brutto 1 944 302,40 zł
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 2: 11.10.2011
Część Nr 3: 12.10.2011
Część Nr 4: 05.10.2011
Część Nr 5: 12.10.2011
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 2: 1
Część Nr 3: 2
Część Nr 4: 3
Część Nr 5: 3
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 2:
Cena netto 2 312 800,00 zł
Podatek VAT 8% 185 024,00 zł
Cena brutto 2 497 824,00 zł

Część Nr 3:
Cena netto 7 123 200,00 zł
Podatek VAT 8% 569 856,00 zł
Cena brutto 7 693 056,00 zł

Część Nr 4:
Cena netto 1 880 000,00 zł
Podatek VAT 8% 150 400,00 zł
Cena brutto 2 030 400,00 zł

Część Nr 5:
Cena netto 1 800 280,00 zł
Podatek VAT 8% 144 022,40 zł
Cena brutto 1 944 302,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 2:
Cena netto 2 312 800,00 zł
Podatek VAT 8% 185 024,00 zł
Cena brutto 2 497 824,00 zł

Część Nr 3:
Cena netto 8 322 600,00 zł
Podatek VAT 8% 665 808,00 zł
Cena brutto 8 988 408,00 zł

Część Nr 4:
Cena netto 2 080 000,00 zł
Podatek VAT 8% 166 400,00 zł
Cena brutto 2 246 400,00 zł

Część Nr 5:
Cena netto 1 901 200,00 zł
Podatek VAT 8% 152 096,00 zł
Cena brutto 2 053 296,00 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj