Liczba gości: 1232
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-26
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia pod nazwą: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO W KM OK. 61+260 jest wykonanie w systemie /zaprojektuj i zbuduj/ systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Mostki-Wilkowo w km ok. 61+260. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.: - stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu - strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu, - bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów ITD o transmisji danych w czasie rzeczywistym, - zasilanie wszystkich elementów systemu. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU PRESELEKCJI WAGOWEJ POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU MOSTKI-WILKOWO W KM OK. 61+260
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15-12-2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 32,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Tomasz Orłowski – telefon (68) 325 53 13 wew. 206 – Wydział Dróg
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 10 SIERPNIA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Konsorcjum: Lider: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24 54-215 Wrocław Partner: CAT Traffic Sp. z o. o. ul. Botaniczna 10 60-586 Poznań Adres korespondencyjny: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. Oddział Poznań ul. Jasielska 9A 60-476 Poznań Cena oferty: 1 779 933,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu – jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
Lider: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
Partner: CAT Traffic Sp. z o. o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań
Cena: Cena oferty NETTO: 1 447 100,00 zł
Cena oferty BRUTTO: 1 779 933,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 06-09-2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum:
Lider: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
Partner: CAT Traffic Sp. z o. o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań
Cena oferty BRUTTO: 1 779 933,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum:
Lider: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
54-215 Wrocław
Partner: CAT Traffic Sp. z o. o.
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań
Cena oferty BRUTTO: 1 779 933,00 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj