Liczba gości: 903
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-26
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku po sezonie zimowym 2010/2011 oraz wykonanie jego bieżących napraw i zakup części zamiennych w sezonie zimowym 2011/2012.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.08.2011 DO GODZINY 12:00 REMONT SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WYPRODUKOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SCHMIDT
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/49/F-2/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 14 października 2011 r
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 8,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 04.08.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ Zamawiajacy informuje, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.08.2011 do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCHMIDT POLSKA SP. z o.o.
ul. Skrajna 80 A
25-650 Kielce
Cena: cena netto: 396 662,37 zł
podatek VAT 23 % 91 232,35 zł
cena brutto: 487 894,72 zł
Data udzielenia zamówienia: 09.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 252 473,00 zł
podatek VAT 23 % 58 068,79 zł
cena brutto: 310 541,79 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 396 662,37 zł
podatek VAT 23 % 91 232,35 zł
cena brutto: 487 894,72 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj