Liczba gości: 1483
Data wszczęcia postępowania: 2011-07-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
a) rozbiórkę stalowych barier ochronnych – 2 200 mb;
b) ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 2 500 m2;
c) ustawienie barier ochronnych stalowych – 2 300 m2;
d) wykonanie ekranów akustycznych – 10 625 m2;
e) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 2 800 mb;
f) wykonanie izolacji oczepów – 850 m2;
g) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotne – 3 650 m2.
Z projektu budowy ekranu akustycznego będącego elementem OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyłącza się odcinek od km 312 + 935 do km 312 + 995.
W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ustalono następujące zakresy robót tzw. kamienie milowe:
K 1:
- budowa ekranu akustycznego, strona prawa drogi krajowej S6 od km 312+800 do km 313+300;
- budowa ekranu akustycznego, strona lewa drogi krajowej S6 od km 312+600 do km 312+890;
- na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” wykonanie projektu zamiennego budowy ekranu akustycznego dla prawej i lewej strony drogi krajowej S6 od km 312 + 935 do km 312 + 995, dla odcinka wyłączonego z realizacji z przekazanego projektu celem usunięcia kolizji z wybudowanym w międzyczasie w km 312 + 966 urządzeniem systemu poboru opłat drogowych (słupy bramownicy). Przed przystąpieniem do realizacji projektu zamiennego należy uzyskać jego uzgodnienie z Oddziałem w Gdańsku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wraz z jego budową.
Budowa ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej S6 o wartości zapewniającej wykonanie robót określonych zakresem - kamień milowy K 1 - w wysokości minimum 4,94 mln PLN brutto w terminie do 31.12.2011 r.
Uwaga: W przypadku wykonania w 100% w/w robót - w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru inwestorskiego - należy zwiększyć zakres realizacji robót do wartości w sumie minimum 4,94 mln PLN brutto.
K 2:
Pozostałe roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 18/08/2011 r do godziny 12:00 BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 312+600 DO KM 314+400
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/D-9/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w całości został zrealizowany do dnia 30.04.2012 r. z zastrzeżeniem, że przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 15.09.2011 r.
Terminy realizacji poszczególnych zakresów robót - kamieni milowych, określonych w pkt 5.1 niniejszej IDW, ustala się na:
a) Realizacja zakresu robót - kamień milowy K 1 – do dnia 31.12.2011 r.;
b) Realizacja zakresu robót - kamień milowy K 2 – do dnia 30.04.2012 r.
Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 179,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownik Rejonu w Gdańsku i Iwona Miśkiewicz Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
sekretariat,
w terminie do dnia 16.08.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z błędami w kosztorysie ofertowym i wyliczeniach ilości robót zgłoszonymi przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej, stanowiącej postawę do wykonania niniejszego zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 18.08.2011 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CARBOLOGISTIC Sp. z o.o.
Ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź
Cena: cena netto: 7 433 436,14 zł
podatek VAT 23 % 1 709 690,31 zł,
cena brutto 9 143 126,45 zł.
Data udzielenia zamówienia: 07.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 7 433 436,14 zł
podatek VAT 23 % 1 709 690,31 zł,
cena brutto 9 143 126,45 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 10 471 783,88 zł,
podatek VAT 23 %: 2 408 510,29 zł,
cena brutto 12 880 294,17 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj