Liczba gości: 1031
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-02
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Oddziału GDDKiA w Gdańsku ul. Subisława 5 oraz sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do Laboratorium Drogowego Zamawiającego w Gdańsku ul. Subisława 5 wraz z przeszkoleniem pracowników.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Klimatyzatory szt. 8”;
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Bęben Micro Deval szt. 1”;
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Półautomatyczny penetrometr do badania twardości asfaltu szt. 1 i łaźnia wodna cyrkulacyjna szt. 2”;
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Przystawki do automatycznego ekstraktora szt. 2”;
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Hydrauliczny wyciąg do żerdzi szt. 1”;
f) CZĘŚĆ Nr 6 „Głowica stożkowa do obrotowego rozdzielacza LABORETTE 27 Fritsch szt. 1”.
Opis przedmiotu zamówienia: „DOSTAWA KLIMATYZATORÓW, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I URZĄDZEŃ DLA GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 6 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/51/T-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie – dla wszystkich części - zostało zrealizowane w terminie 60 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Piotr Dąbrowski Naczelnik Wydziału Technologii.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 12.08.2011 r.
do godziny 12:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Część Nr 3
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Część nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 3 cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 - TECHNICAL
Sp. z o.o., ul. Gdańska 51, 84-240 Reda
Część nr 2 - ToRoPol Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Część nr 4 - VIATECO Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice
Część nr 5 - GEOLAB Paweł Szkurłat, ul. Szosa Lubelska 4, 05-077 Warszawa
Część nr 6 - MERAZET Spółka Akcyjna, ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań
Cena: Część nr 1 - 66 282,24 zł
Część nr 2 - 20 307,30 zł
Część nr 4 - 23 478,14 zł
Część nr 5 - 19 151,10 zł
Część nr 6 - 12 451,29 zł
Data udzielenia zamówienia: Dla wszytskich części 26.08.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 5
Część nr 2 - 2
Część nr 4 - 1
Część nr 5 - 3
Część nr 6 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1 - 66 282,24 zł
Część nr 2 - 20 307,30 zł
Część nr 4 - 23 478,14 zł
Część nr 5 - 19 151,10 zł
Część nr 6 - 12 451,29 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1 - 120 919,37 zł
Część nr 2 - 35 075,68 zł
Część nr 4 - 23 478,14 zł
Część nr 5 - 23 126,46 zł
Część nr 6 - 13 136,40 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj