Liczba gości: 1165
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-02
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w km 349+920 - 350+400 (i obejmuje projektowany lewoskręt z kierunku Czarlina na drogę powiatową nr 2917G) wraz z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego.
Opis przedmiotu zamówienia: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI GNOJEWO KM 349+920 - 350+400”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/52/R-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 230,26 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie, tel. (58) 777 04 50;
b) w sprawach procedury przetargowej – mgr Magdalena Czechowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 17.08.2011 r.
do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: Cena netto 780 076,79 zł
Podatek VAT 23% 179 417,66 zł
Cena brutto 959 494,45 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 780 076,79 zł
Podatek VAT 23% 179 417,66 zł
Cena brutto 959 494,45 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 982 388,58 zł
Podatek VAT 23% 225 949,37 zł
Cena brutto 1 208 337,95 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj