Liczba gości: 970
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Opis przedmiotu zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI GNOJEWO KM 349+920 - 350+400
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/53/R-1/2011
Termin realizacji: 90 dni (3 miesiące) od dnia przekazania terenu budowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 9,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Beatrycze Krewan - Michalska - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 18/08/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
Cena: cena netto 45 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 10 350,00 zł,
cena brutto 55 350,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 12.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto 45 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 10 350,00 zł,
cena brutto 55 350,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 78 800,00 zł
Podatek 23% VAT 18 124,00 zł
Cena brutto 96 924,00 zł
drukuj