Liczba gości: 1266
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-17
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 2 i NR 22 W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
w podziale na następujące części:
Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 2 od km 29+000 do km 29+250 na działkach o nr ew. gr. 806 obręb Pniów gmina Torzym, powiat sulęciński, w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- oczyszczenie warstw bitumicznych
- skroplenie mechaniczne warstw
- frezowanie nawierzchni – gr. 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 2 od km 31+700 do km 32+100 na działkach o nr ew. gr. 636 obręb Torzym, gmina Torzym, powiat sulęciński w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- oczyszczenie warstw bitumicznych
- skroplenie mechaniczne warstw
- frezowanie nawierzchni – gr. 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na polimeroasfalcie gr. 5 cm - oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 88+500 do km 88+800 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie)
Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 91+500 do km 91+650 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie)
Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 64+778 do km 68+860 Gorzów Wlkp. - Różanki w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m strona lewa i o szer. 2,50 m strona prawa
Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 88+400 do km 88+500 Strzelce Krajeńskie-Licheń w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm o szer. 1,00m (obustronnie)
Część nr 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa odcinka dk 22 od km 104+919 do km 105+169 Dobiegniew w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni.
W zakres robót wchodzi:
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5cm
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mastyksu grysowego SMA - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
- wymiana zniszczonych krawężników betonowych 15x30 na nowe z wywozem gruzu na wysypisko
- regulacja pionowa studzienek i włazów kanalizacyjnych oraz zaworów wodnych.
Opis przedmiotu zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 2 i NR 22 W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-17/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 2, parter. Cena SIWZ 94,00 zł (+koszty wysyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Piotr Janusz, Lucyna Karkocka – telefon (68) 382 42 61 – Rejon Świebodzin.
- Bogusława Bandura – telefon (95) 722 84 46 – Rejon Gorzów Wlkp.
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra,
pokój nr 2, do dnia 01.09.2011r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Modyfikacja treści SIWZ: W wyniku modyfikacji treści SIWZ zmienia się termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy złożyć:
GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 2, do dnia 05.09.2011r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert: 05.09.2011 r. godz. 10:30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: 1. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: Konsorcjum firm: 1. Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław 2. Partner: Berger Bau GmbH Äussere Spitalhofstrasse 19 94036 Passau Cena oferty: 175 310,23 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 23/100). 2.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: Konsorcjum firm: 1. Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław 2. Partner: Berger Bau GmbH Äussere Spitalhofstrasse 19 94036 Passau Cena oferty: 202 295,12 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100). 3. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz Cena oferty: 170 543,79 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 79/100). 4. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz Cena oferty: 89 657,85 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100). 5. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz Cena oferty: 1 572 486,28 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 28/100). 6. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 6: MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz Cena oferty: 44 061,13 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 13/100). 7. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 7: MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz Spółka Jawna ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz Cena oferty: 177 306,42 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześć złotych 42/100). Uzasadnie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1
Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
Część nr 2
Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
Część nr 3:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
Część nr 4:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
Część nr 5:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
Część nr 6:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
Część nr 7:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
Cena: Część nr 1:
netto: 142 528,64 zł
brutto: 175 310,23 zł
Część nr 2:
netto: 164 467,58 zł
brutto: 202 295,12 zł
Część nr 3:
cena netto: 138 653,49 zł
cena brutto: 170 543,79 zł
Część nr 4:
cena netto: 72 892,56 zł
cena brutto: 89 657,85 zł
Część nr 5:
cena netto: 2 278 444,13 zł
cena brutto: 1 572 486,28 zł
Część nr 6:
cena netto: 35 822,06 zł
cena brutto: 44 061,13 zł
Część nr 7:
cena netto: 144 151,56 zł
cena brutto: 177 306,42 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 28.09.2011 r.
Część nr 2: 28.09.2011 r.
Część nr 3: 30.09.2011 r.
Część nr 4: 30.09.2011 r.
Część nr 5: 30.09.2011 r.
Część nr 6: 04.10.2011 r.
Część nr 7: 04.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3
Część nr 2: 3
Część nr 3: 2
Część nr 4: 2
Część nr 5: 3
Część nr 6: 1
Część nr 7: 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
brutto: 175 310,23 zł
Część nr 2:
Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
brutto: 202 295,12 zł
Część nr 3:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 170 543,79 zł
Część nr 4:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 89 657,85 zł
Część nr 5:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 1 572 486,28 zł
Część nr 6:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 44 061,13 zł
Część nr 7:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 177 306,42 zł


Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
brutto: 193 037,92 zł
Część nr 2:
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
brutto: 232 296,69 zł
Część nr 3:
Konsorcjum firm:
1. Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
2. Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
brutto: 189 065,72 zł
Część nr 4:
Konsorcjum firm:
1. Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
2. Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
brutto: 118 427,33 zł
Część nr 5:
„STRABAG” Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
STRABAG Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34/607
66-400 Gorzów Wlkp.
brutto: 1 643 737,82 zł
Część nr 6:
„MALDROBUD”
Wiesława Malinowicz
Edward Malinowicz
Spółka Jawna
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
brutto: 44 061,13 zł
Część nr 7:
Konsorcjum firm:
1. Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
2. Partner: Berger Bau GmbH
Äussere Spitalhofstrasse 19
94036 Passau
brutto: 200 304,34 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj