Liczba gości: 1102
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-17
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+100. Przeprowadzono inwentaryzacje 1787 sztuk drzew i określono 3300 m2 powierzchni zajętej przez skupiny i krzewy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia: WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 2 NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+100
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-29/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 41,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 25 SIERPNIA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: ACER Spółka z o. o. ul. Świerczewskiego 18 66-300 Międzyrzecz Cena oferty: 102 298,12 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ACER Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 18
66-300 Międzyrzecz
Cena: cena netto: 94 720,48 zł
cena brutto: 102 298,12 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.09.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: Zakład Pielęgnacji Drzew i Zieleni "RYMIKO" Tomasz Rymaszewski
ul. Strumykowa 20a/2
65-101 Zielona Góra
cena brutto: 48 622,43 zł
Oferta odrzucona
Oferta z najwyższa ceną: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski, Gebler, sp. j.
ul. Żeromskiego 80
62-600 Koło
cena brutto: 199 469,74 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj