Liczba gości: 1025
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Opis przedmiotu zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI CISY KM 354+680 - 355+160
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/55/R-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy tj. 90 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym 2 miesiące na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 9,10 zł
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.08.2011 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,
00-112 Warszawa
Cena: 39 900,00 zł netto
49 077,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.09.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 49 077,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 67 896,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj