Liczba gości: 1095
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-22
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000).
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:
- opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;
- rozbiórka nawierzchni betonowej (zbrojonej) gr. do 0,3 m;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2m;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22 gr. 8 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W o gr. 8 cm;
- frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 5 cm;
- wymiana wpustów deszczowych na nowe;
- wymiana istniejących włazów na nowe;
- wypełnienie spoin w nawierzchni betonowej bitumiczna masą zalewową;
- dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Opis przedmiotu zamówienia: WPROWADZENIE NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ REMONT NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 2 W OBSZARZE BYŁEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ŚWIECKU (KM (-)1+000 DO KM 0+000)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-18/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: do 30 listopada 2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 50,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
b) w sprawach proceduralnych:
- Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, parter,
w terminie do 07-09-2011 r.,
do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17 66 - 600 Krosno Odrzańskie Cena oferty: 1 322 652,21 zł brutto (słownie złotych: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześcet pięćdziesiąt dwa złote 21/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.
  ul. Szosa Poznańska 17
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
  Cena: 1 322 652,21 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 22.09.2011 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najniższą ceną: 1 322 652,21 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 1 873 526,59 zł brutto
  drukuj