Liczba gości: 803
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70,
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie umocnienia typu ciężkiego przeciwskarpy rowu drogi krajowej poprzez wybudowanie muru z gabionów wypełnionych kamieniami na podbudowie betonowej w ilości 45 m3.
Opis przedmiotu zamówienia: UMOCNIENIE PRZECIWSKARPY ROWU DROGI KRAJOWEJ NR 7 ŻUKOWO-GDAŃSK NA ODCINKU KM 1+295 ÷ 1+330 - STRONA LEWA - TYPU CIĘŻKIEGO (MUR GABIONOWY)
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/59/Z-12/2011
Termin realizacji: w terminie 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: w wysokości 3 000 zł (słownie złotych trzy tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena -100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 66,08 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownika Rejonu.
w sprawach procedury przetargowej -
inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
13/09/2011 do godz. 12.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MAKO" Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
Cena: cena umowna netto: 64 801,52 zł
podatek VAT 23%: 14 904,35 zł
cena umowna brutto 79 705,87 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/09/2011
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 64 801,52 zł
podatek VAT 23%: 14 904,35 zł
cena umowna brutto 79 705,87 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 88 244,80 zł
podatek VAT 23%: 20 296,30 zł
cena umowna brutto 108 541,10 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj