Liczba gości: 971
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28,
76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
Opis przedmiotu zamówienia: „Zabezpieczenie terenu MOP (km 9+100 strona prawa) Obwodnicy Słupska, przed spływem wód opadowych powodujących wypłukiwanie i przenoszenie drobnych części poza teren MOP-u – I etap”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/57/Z-14/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniżsa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 41,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Magdalena Mirończuk – Starszy Inspektor ds. Ewidencji Dróg w Rejonie w Słupsku,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat.
Termin skłdania ofert 14.09.2011 r., godz. 12.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.
drukuj