Liczba gości: 1090
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę instalacji c.o., roboty sanitarne, izolacje fundamentów, prace malarskie.
Opis przedmiotu zamówienia: „PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/58/F-2/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w całości został zrealizowany do dnia 31.03.2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych siedem tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 122,80 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych: Andrzej Męczykowski – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego lub Stanisław Kozioł – Zastępca Dyrektora ds. Technologii;
b) w sprawach procedury przetargowej – Elżbieta Hajduk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 14.09.2011 r.
do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH Stanisław Repiński, Ul. Fałata 10, 83-400 Kościerzyna
Cena: cena netto: 401 639,40 zł
podatek VAT 23 %: 92 377,06 zł
cena brutto: 494 016,46 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.10.2011
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 401 639,40 zł
podatek VAT 23 %: 92 377,06 zł
cena brutto: 494 016,46 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 633 136,93 zł
Podatek 23% VAT 145 621,49 zł
Cena brutto 778 758,42 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj