Liczba gości: 1034
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-01
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TYPOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBWODU UTRZYMANIA AUTOSTRADY (OUA) LUB OBWODU UTRZYMANIA DROGI (OUD): A) BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY, B) BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TYPOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBWODU UTRZYMANIA AUTOSTRADY (OUA) LUB OBWODU UTRZYMANIA DROGI (OUD): A) BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY, B) BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-31/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 75 dni od daty podpisania umowy, w tym w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy należy wykonać Koncepcję (w wersji papierowej i elektronicznej).
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
- Maciej Janecki – telefon (68) 325 53 13 wew. 242 – Wydział Autostrad i Dróg Ekspresowych
- Katarzyna Rudkiewicz - telefon (68) 325 53 13 wew. 234 – Wydział Dokumentacji
w sprawach proceduralnych
- Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra w pokoju nr 4, parter, w terminie do 09/09/2011 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo – Produkcyjne „MARWIT” Sp. z o.o. ul. Częstochowska 16 44 – 100 Gliwice z ceną brutto 109 593,33 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 33/100) Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia według jedynego kryterium oceny ofert - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo – Produkcyjne „MARWIT” Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 16, 44 – 100 Gliwice
Cena: cena brutto 109 593,33 PLN
Data udzielenia zamówienia: 14-10-2011
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena brutto 109 593,33 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto 475 751,70 PLN
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj