Liczba gości: 1299
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-02
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk w Obwodzie Drogowym w Człuchowie.
Opis przedmiotu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU
DRÓG KRAJOWYCH SOLARKAMI, PIASKARKAMI I PŁUGAMI ODŚNIEŻNYMI POWIERZONYMI WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/60/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie od dnia 01 listopada 2011 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. w trakcie czterech sezonów zimowych tj.:
a) od 01 listopada 2011 r. lub od podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r.,
b) od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,
c) od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.,
d) od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 14 900 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dziewięćset).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 27,50 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 13.10.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG Człuchów SP. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów
Cena: cena umowna netto 2 550 800,00 zł,
podatek VAT 8 % 204 064,00 zł,
cena umowna brutto 2 754 864,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 18.10.2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 2 550 800,00 zł,
podatek VAT 8 % 204 064,00 zł,
cena umowna brutto 2 754 864,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 2 550 800,00 zł,
podatek VAT 8 % 204 064,00 zł,
cena umowna brutto 2 754 864,00 zł,
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj