Liczba gości: 1014
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-06
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na następujące części:
Część nr 1 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Gorzów Wielkopolski

Część nr 2 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Słubice

Część nr 3 - obejmująca wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA: Rejon Żary

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 3 zadania.

Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-32/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 800,00 PLN, odpowiednio dla:
Części nr 1- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Części nr 2- 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
Części nr 3- 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pokój nr 4, parter. Cena SIWZ 10,00 zł (+koszty wysyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Piotr Frątczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
- Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra,
pokój nr 4, do dnia 15-09-2011r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 2 i Część nr 3
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm.), informuje
o unieważnieniu postępowania pn. „Serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w podziale na 3 zadania” w zakresie części nr 2 i części nr 3 o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część nr 1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty brutto 79 870,05 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 05/100). Uzasadnienie wyboru: według jedynego kryterium oceny ofert - cena 100% oferta jest ofertą najkorzystniejszą, jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ NR 1:
Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów
ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wlkp
Cena: CZĘŚĆ NR 1:
79 870,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ NR 1:
23.09.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1:
2 oferty
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ NR 1:
79 870,05 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ NR 1:
135 164,70 zł brutto
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj