Liczba gości: 1162
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W SŁUBICACH
69-100 Słubice
ul. Krótka 7
telefon ( 48 95) 759 25 50
fax (48 95) 759 25 59
REGON 017511575-00090
NIP 929-011-65-88
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Zadanie nr 1: samochód osobowy marki Toyota Corolla Sedan Kat, rok produkcji 1995, nr rej. FSL 86GG, przebieg 445 791 km.
Zadanie nr 2: samochód ciężarowy na bazie osobowego marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat Young, rok produkcji 1996, nr rej. GWJ 3123, przebieg 161 187 km.
Zadanie nr 3: samochód osobowy marki FIAT Cinquecento 0,7 Kat, rok produkcji 1995, nr rej. ZEO 2814, przebieg 162 061 km.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów służbowych, będących w użytkowaniu w Rejonie w Słubicach - II przetarg cena wywoławcza obniżona o 30% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/1-1/2011
Wadium: Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10% wartości zadania:
Zadanie nr 1: 17,50 PLN,
Zadanie nr 2: 31,50 PLN,
Zadanie nr 3: 11,20 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Oddziału w Zielonej Górze nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Blachura Mirosław - tel. (48 95) 759 25 50, 60
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat Rejonu w Słubicach) - w terminie do dnia 30.09.2011r., do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat Rejonu w Słubicach) - w dniu 30.09.2011r. o godz. 10:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie Nr 1. Magdalena Trompa 69-110 Rzepin, ul. Dworcowa 60/4 Zadanie Nr 2. Ryszard Balukiewicz 69-100 Słubice, ul. Konopnickiej 2a/5 Zadanie Nr 3. Ryszard Balukiewicz 69-100 Słubice, ul. Konopnickiej 2a/5 Oferty najkorzystniejsze, wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: cena -100%). Oferty otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 (na każde zadanie wpłynęła 1 oferta).
    Cena: Zadanie nr 1 - 175,00 zł;
    Zadanie nr 2 - 350,00 zł;
    Zadanie nr 3 - 150,00 zł
    drukuj