Liczba gości: 1483
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie, ul. Drogowców 2,
83-400 Kościerzyna
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętem budowlanym typu równiarki, ładowarki i samochody ciężarowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Rejonów w: Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku”z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/64/Z-13/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby każda część zamówienia realizowana była w okresie czterech sezonów zimowych: - od 15 listopada 2011 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r.,- od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.,- od 15 października 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.,- od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.,z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia: Część Nr 1 – 3 000,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),Część Nr 2 – 5 000,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),Część Nr 3 – 2 500,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100),Część Nr 4 – 2 000,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),Część Nr 5 – 6 000,00 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 10,00 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: w sprawach technicznych lub merytorycznych oraz w sprawach procedury przetargowej - inż. Wiesław Repiński – Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie,
ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna,
w pokoju 204 (sekretariat),
w terminie do dnia 24.10.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ 2 i 5,
Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Części nr 2 i 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Część nr 2 i 5 złożono po jednej ofertcie. Ceny zawarte w obu ofertach przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ 1 - POL-DRÓG Człuchów Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów,
CZĘŚĆ 3 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WIKING Spółka z o.o., 77-100 Bytów, ul. Przemysłowa 2,
CZĘŚĆ 4 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WIKING Spółka z o.o., 77-100 Bytów, ul. Przemysłowa 2
Cena: CZĘŚĆ 1
netto 604 000,00 zł,
VAT 8 % 48 230,00 zł
brutto 652 320,00 zł,
CZĘŚĆ 3
netto 420 400,00 zł
VAT 8 % 33 632,00 zł,
brutto 454 032,00 zł
CZĘŚĆ 4
netto 317 440,00 zł,
VAT 8 % 25 395,20 zł
brutto 342 835,20 zł.
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ 1 - 06 grudnia 2011 r.,
CZĘŚĆ 3 - 06 grudnia 2011 r.,
CZĘŚĆ 4 - 06 grudnia 2011 r..
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ 1 - 1 oferta,
CZĘŚĆ 2 - 1 oferta,
CZĘŚĆ 3 - 3 oferty,
CZĘŚĆ 4 - 3 oferty,
CZĘŚĆ 5 - 1 oferta.
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ 1
netto 604 000,00 zł,
VAT 8 % 48 230,00 zł
brutto 652 320,00 zł,
CZĘŚĆ 3
netto 420 400,00 zł
VAT 8 % 33 632,00 zł,
brutto 454 032,00 zł
CZĘŚĆ 4
netto 317 440,00 zł,
VAT 8 % 25 395,20 zł
brutto 342 835,20 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ 1
netto 604 000,00 zł,
VAT 8 % 48 230,00 zł
brutto 652 320,00 zł,
CZĘŚĆ 3
netto 505 984,00 zł
VAT 8 % 40 478,72 zł,
brutto 546 462,72 zł
CZĘŚĆ 4
netto 777 400,00 zł,
VAT 8 % 62 192,00 zł
brutto 839 592,00 zł.
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj