Liczba gości: 971
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70,
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Koszwały -Jazowa przez uszczelnienie zalewą asfaltową spękań podłużnych i poprzecznych w ilości 5 000 mb.
Opis przedmiotu zamówienia: NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODŁUŻNYCH I POPRZECZNYCH SPĘKAŃ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ŻUKOWO-GDAŃSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWAŁY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK REJON W GDAŃSKU
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/63/Z-12/2011
Termin realizacji: do dnia 01.12.2011 r.
Wadium: 6 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena -100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 14,70 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownika Rejonu.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
27/09/2011 godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWEM
USŁUGOWO-PRODUKCYJNYM
EUROASFALT Sp. z o.o.
Ul. Smętka 15/11
10-077 Olsztyn
Cena: cena umowna netto: 105 000,00 zł,
podatek VAT 23%: 24 150,00 zł,
cena umowna brutto 129 150,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 11/10/2011
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 105 000,00 zł,
podatek VAT 23%: 24 150,00 zł,
cena umowna brutto 129 150,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 175 000,00 zł,
podatek VAT 23%: 40 250,00 zł,
cena umowna brutto 215 250,00 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj